...
รถเช่าตรัง

เงื่อนไขการเช่ารถ

สิ่งที่จะต้องใช้ในการเช่ารถ

1 สำเนาใบขับขี่ 1 ฉบับ

2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

เงื่อนไขการเช่ารถ

1  ผู้เช่ารถจะต้องเป็นผู้ที่ขับขี่เท่านั้น

2  เราจะไม่เก็บค่ามัดจำสำหรับผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับ ถ้าหากไม่มี ลูกค้าจะต้องมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท

3  การเช่ารถจะนับ 24 ช.ม. เท่ากับ 1 วัน ถ้าหากคืนเกินเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ชั่วโมงต่อไปจะนับชั่วโมงละ 100 บาท

4 น้ำมันตอนรับรถจะใส่เต็มถังไว้ เวลาคืนจะต้องคืนเต็มถัง

5 การคอนเฟิมหรือยืนยันการจะเช่ารถ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่ามัดจำ เพื่อที่จะได้เก็บรถที่ลูกค้าต้องการเอาไว้ โดยไม่ปล่อยให้ลูกค้าคนอื่นเช่า

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.